Referat af generalforsamling d. 06.09.2017


 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af regnskab for 2014 samt budget for 2015 (til godkendelse)

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4

7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Ad 1:

Ingen blev valgt som dirigent, da alle fandt det unødvendigt. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt. Beslutningsreferat skulle tages ved generalforsamlingen. Ann tog hvervet.
 

 

Ad 2:

Ann Philipsen aflagde beretning i henhold til bilag 1.
 

 

Ad 3:

Regnskabet for 2016 blev gennemgået af Ann Ph. og efterfølgende godkendt. Likviditet for resten af 2017 blev uddelt af af Ann Ph. og efterfølgende godkendt. Regnskabet/likviditet gav ikke anledning til spørgsmål.
 

Ad 4:

Ingen forslag fra medlemmerne eller fra bestyrelsen var indkommet.

 

 

Ad 5:

Kontingentet nedsættes.
 

 

Ad 6:

Karina Andersen og Ann Philipsen blev genvalgt til bestyrelsen. Desuden blev Brian Petersen og Marcus Mathiasen valgt ind i bestyrelsen.

 

Instruktørgruppen har afholdt valg og Emma P. Pedersen blev valgt som teknisk ansvarlig. Bo blev valgt som praktisk ansvarlig.


Ad 7:

Louise Philipsen blev genvalgt som revisor og Andreas Goldsmidth blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

Ad 8:

Løst og fast blev vendt under eventuelt. 

 

  

Ringsted, d. 06.09.2017

Ann Philipsen

Referent

Formandens beretning 2017

 

Aflagt i mundtlig form – dette er kun hovedpunkter.  

Antal medlemmer 

Vi er p.t. 34 medlemmer i MTK. 6 indmeldelser på bedding på børneholdet. 

Medlemstallet stabilt. Der er ligeså mange udmeldelser som indmeldelser.  

Nuværende Dangrader:

1 stk. 2.dan 

2 stk. 1.dan 

4 stk. 1.kup

Hold og instruktørgruppen 

4  instruktører. (Emma, Brian, Bo og Richo).

Desuden 4 instruktøraspiranter: Sandra, Benjamin, Josefine og Ramazan.

Økonomi 

Det ser fornuftigt ud efter flytningen til Sct. Josehp Skolen.

Regnskab 2016 og likviditet for 2017 gennemgået.  

Flytningen til Sct. Joseph Skolen er gået gnidningsfrit og træningen forløber allerede meget fint.

Tak 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og instruktørgruppen for et godt og produktivt samarbejde.  

06. september 2017

Ann Philipsen,Formand