Børnepolitik

Midtsjælland Tekvando Kulübü’nün Çocuk politikasi/de g er yargilari

1. Kulüpte bütün üyelere de da

g itilmi s olunan kulüp kurallarina uyulur.

2. Kulübün uyum politikasi, kulübün günlük ya

s aminin önemli bir parçasidir. Herkesin katilimi gözetilir, fakat ayni zamanda da angaje olabilmek, birliktelik ve kar s ilikli saygi gibi unsurlara önem verilir.

3. Yeni antrenörler ba

s langiçta bir takimin sorumlulu g unu tek ba s ina üstlenemezler ve biz de antrenörleri belli araliklarla ziyaret ediyoruz.

4. 15 ya

s in üzerindeki hiçbir yeti s kin 15 ya s in altindaki bir çocukla kapali antrenman salonunda veya banyoda bulunamaz.

5. Turnuvalarda veya kamplarda her zaman en az iki antrenör veya lider bulunur.

6. Kar

s i cinstekilerin soyunma odasina girilemez.

7. Çocuklar teker olarak eve davet edilemez.

8. Ebeveynlerin, çocuklarin spor hayatina aktif olarak katilimlarini bekliyoruz. Çünkü onlar çocuklarini bizden daha iyi tanimaktadirlar ve çocu

g un bir durumu oldu g unda bunu bizden daha kolay görebilirler. Bizler ayrica ebeveynlerin kulüp ya s amina katilmalarini ve kulübümüzün günlük ya s aminin bir parçasi olmalarini bekliyoruz.

9. Cinsel tacizle ilgili söylenti duyan veya bir

s eyler sezen herkes durumu Yönetim Kurulu’na bildirmekler yükümlüdür.

10. Yönetim Kurulu her zaman bu tür ba

s vurulari ciddiye almakla ve hemen hareket etmekle yükümlüdür.

11. 15 ya

s in altindaki çocuklarla direk konta g i olan antrenörler / liderler ve Yönetim Kurulu üyeleri, yilda bir kez cinsel tacizle (çocuk belgesi) ilgili durumlarinin soru s turulabilinmesi için gerekli izni verirler.

26 Temmuz 2006, Yönetim Kurulu

Gradueringsregler

MIDTSJÆLLAND TEKVANDO KULÜBÜ’NÜN KU S AK TERF KURALLARI

TERFDEN ÖNCE

1. Geçerli DTaF lisansi sahibi olmak ve aidat borcunun olmamasi.

2. 9 Ya

s ini doldurmu s olmak.

3. Son terfinin üzerinden 3 ayin geçmi

s olmasi.

4. Ku

s ak terfi imtihanina aday gösterilmek. Antrenörden ba s ka hiç kimse sizi ku s ak terfi imtihanina aday gösteremez.

5. mtihana aday gösterilmek için

: antrenmanlara aktif olarak katilmi s olmak

: müfredati do

g ru olarak uygulami s olmak

: müfredatin teori imtihanindan geçmi

s olmak

: müfredatin fiziksel imtihanini vermi

s olmak

6. Terfi için 50 kr. ödemeniz ve kirmak için tahta parçasi ve de e

g er kemer alinacaksa 50 kron daha ödemeniz gereklidir. Ka s kol/çizgiler ücretsizdir.

KU

S AK TERFF MTHANI VE MTHAN SIRASINDA

7. Kapilar zamaninda kapandi

g i için, zamaninda bulunmaniz gerekmektedir.

- terfi imtihani sirasinda sadece ö

g renciler, antrenörler ve adaylar bulunabilir. Bu uygulama ku s ak terfi imtihanina katilacak adaya en iyi ko s ullari hazirlamak ve ö g rencinin kendisini 100 % imtihana konsantre olabilmesi içindir.

8. Dobok temiz olmali ve kulüp amblemi ta

s imali.

9. Beraberinizde içecek

s i s esi ve di s koruyucu getirmelisiniz. Acemi olmayanlar ayrica kol ve ayak koruyucu kullanmalidirlar. çecek s i s esi su veya su kari s imi s eker sivisi içermelidir.

Yarim litre suya 1 ka

s ik s eker sivisi (Matas’tan alinabilinir) ve de biçak ucu tuz kullanilir.

10. Ku

s ak terfi imtihaninda ço s ku ve yüksek dövü s ba g iri s i Kihap çikarmak imtihanin bir parçasidir.

- Bu nokta imtihani alip alamaniz için çok önemlidir. Müfredatini tanimak, teori imtihanini vermek, ve fiziksel bir imtihandan geçmek gibi hususlarin hepsi için ali

s tirmalar yapmak sizin üzerinize s en bir görevdir. Çünkü derecelerinde yükselebilme kararli g ini sadece S �3; Z gösterebilirsiniz.

11. Bir tahta parçasini kirmaniz gerekmektedir. Siz kendiniz hangi vuru

s u veya tekmeyi kullanaca g inizi belirleyebilirsiniz.

ÖNEMLE HATIRLA – Antrebörünüz sizin için vardir. Bu yüzden teredüt etti

g iniz durumlar için her zaman diledi g inizi sorabilirsiniz. Biz isirmayiz �1;

Integrationsplan

Midtsjælland Tekvand Kulübü’nün Entegrasyon plani

Derne

g in amaci:

Derne

g in ana amaci Danimarka Tekvando Birli g i’nin onaylanmi s spor koluna göre faaliyet göstermektir. Bizler bütün üyelerin Tekvando sporunu çiki s noktasi alarak, sosyal angajman ve birliktelik hissedebilecekleri bir dernek olmayi amaçliyoruz. Bizler etnik kökeni Danimarkali olmayan çocuklarin ve gençlerin daha iyi entegre olmalarina yardimci olabilmeyi arzuluyor ve ummuyoruz. Bu amaca Yönetim Kurulu, üyeler ve ebeveynler arasinda çok siki bir i s birli g i içinde bulunarak belirli ve huzurlu bir ortamda ula s abilmeyi arzuluyoruz.

Amacimiza nasil ula

s aca g iz?

Bütün üyeler e

s it muameleye tabiidirler. Bunun anlami bütün üyeler için ister etnik kökeni Danimarkali olsun veya yabanci kökenli olsun hepsi için ayni kurallar geçerlidir. Bütün üyelerin birbirlerini tanimasi ve birbirlerinin kuvvetli ve zayif taraflarini kabullenme vazifeleri vardir.

Bunun içinde birbirlerinin geçmi

s ini anlamakta vardir. Birbirini tanimak birçok ön yargiyi da ortadan kaldiracaktir. Tekvando yardimiyla bizler herkesin katilimini sa g lamayi ve ayni zamanda da angajman ortamini olu s turarak birlikteli g i sa g lama hususlarina önem veriyoruz. Ancak bu sadece üyeler ve onlarin ebeveynleri ile çok yakin bir i s birli g iyle ve bu durum bazi üyeler için becerilerini sinama ortami yaratacaktir. Ve bizim umudumuz ve kanaatimiz bizlerdeki s evk ve gerçekle s tirme arzusunun belirli ve huzurlu bir ortam olu s turarak amacimizi gerçekle s tirebilece g imizdir.

Bu büyük amaci gerçekle

s tirebilmek ve ayni zamanda herkes için bir kulüp olabilmek için, her üyeye demokrasi anlayi s i, açiklik a s ilamamiz ve kendinden emin olmamanin ve kirilganli g in zayiflik anlamina gelmedi g ini anlatabilmemiz için daha fazla zaman harcamak zorundayiz. Bunlar üyeleri birliktelik anlayi s inda daha da güçlendirecektir. Bu süreç boyunca bizler bütün üyeler için örnek ki s iler olaca g iz ve bu bize kendi ba s imiza bu görevi yerine getirme zorunlulu g u vermektedir.

Bizler Ringsted Belediyesi ile i

s birli g i içinde bulunarak bulundu g umuz topluma aktif olarak katilacak bazi genç insanlar yaratmayi ummuyoruz.

Bizler kulüp kuralarini, çocuk politikasini, ku

s ak terfi imtihani kurallarini ve de bu entegrasyon  planini di g er dillere de çevirme niyetinin kararli g ini ta s iyoruz. Bunu Ringsted Belediyesi ile siki bir i s birli g i içinde gerçekle s tirece g iz. Danimarka kökenli olmayan yabanci kökenli potansiyel üyeler için hedeflerimizi hazirlamaliyiz. Üyeli g in yükledi g i sorumluluklarin getirdi g i bütün kurallar ve çerçeveler herkese, hiç kimsenin tereddüt etmeyece g i s ekilde açik olarak anlatilmalidir. Açiklik bizim anahtar kelimemizdir. Fakat e g er Danimarka kökenli olmayan yabanci kökenli çocuklara ve gençlere ula s acaksak, belki de Danimarkaca dili bilmeyen ebeveynlere olabilir ve bunlara bizzat kendimiz ula s arak çocuklara ve gençlere hangi imkânlari verdi g imizi anlatmamiz gerekmektedir.

Maksadimizla ilgili malzemelerin çevirisi, entegrasyonun gelecekte filizlenmesi için önemli bir faktör olacaktir. Bizim maksadimiz ebeveynleri de kulübün günlük ya

s aminda aktif olarak kullanmaktir. Bu s ekilde ebeveynler çocuklarinin hem sosyal hem de tekvando ile ilgili geli s imlerini kendileri göreceklerdir.

Bizler günümüzde farkli davranmayi arzuluyoruz ve bu yüzden de Danimarka kökenli olmayan yabanci kökenli çocuklara ve gençlere Midtsjælland Tekvando Kulübü olarak daha fazla zaman ve gayret harciyoruz.

Yönetim Kurulu

Klubregler

MIDTSJÆLLAND TEKVANDO KULÜBÜ’NÜN KULÜP KURALLARI

1. Dobogen (forma) temiz olmali ve kulübün amblemi belirtilen

s ekilde yerle s tirilmelidir.

-

s ahsi dosyada kulüp ambleminin nasil dikili olaca g ina dair resim bulunmaktadir.

2. Dojangen (antrenman salonu) giri

s ve çiki s larinda salondaki Danimarka bayra g i tarafina kisaca e g ilir.

- bu alinacak ve alinmi

s olunan antrenmana kar s i sayginin bir ifadesi olarak yapilir.

3. Dojangen’i zamanindan önce terkedebilmek için antrenörün izni gereklidir.

- su veya tuvalet ihtiyacinizdan dolayi izin almaniz gerekebilir.

4. Antrenör istedi

g i zaman yardimci bir antrenör atayabilir.

- bazi antrenmanlar için bir veya birden fazla yardimciya ihtiyaç olunabilinir.

5. Antrenmanlarda süs, saat ve benzeri ta

s imak tehlike do g urdu g u için yasaktir.

- küpe formaya takilabilir ve forma yirtilabilir ve saat ba

s kalarinin kafasini yarabilir.

6. Antrenmanlar sirasinda sadece su veya su kari

s imi s eker sivisi içilir.

- su kari

s imi s eker sivisinin reçetesi s ahsi dosyada bulunmaktadir. Antrenman sirasinda vücut sadece su ve su kari s imi s eker siviyi hazmedebilir/kullanabilir.

7. Antrenöre ba

s vurmak yumruklu bir eli havaya kaldirmakla yapilir.

- yerinde durulur ve antrenörün konu

s maniza izin vermesi beklenilir.

8. Antrenman sirasinda yanindaki arkada

s ile konu s ulamaz.

- bu çok rahatsiz edici olabilir, zira e

g itici yaninizdaki arkada s de g il antrenördür.

9. Bütün üyeler birbirlerine en derin saygilarla muamele gösterirler.

- her türlü saygisizlik ve davrani

s ve küfür kullanimi hiçbir s ekilde kabul edilemez.

10. Bütün üyeler kulübe kendi istekleriyle geldikleri için iyi bir atmosferin sa

g lanmasina yardimci olmalari beklenir – hem salonda hem de salon di s inda.

- antrenmanlara aktif olarak katiliniz ve her zaman yüksek bir Kihap (dövü

s sesleni s i) ile çali s iniz.

Bu

s ekilde SI Z her zaman yeni s eyler ö g renirsiniz.

11. Ba

s kalari ile iyi geçinme beklenir.

- ba

s kalarinin size davranmasini bekledi g iniz gibi siz de ba s kalarina öyle davranin.

12. Antrenmana her zaman hazir olarak gelinir

- antrenmanin planlanmasindan ve hazirli

g indan her zaman antrenör sorumludur. ”Biz terleyece g iz, zevkli olacak ve yeni s eyler ö g renece g iz” vecizesinde denildi g i gibi.